Werkwijze

Voordat het waarde advies in de vorm van een waarderingsrapport of  waarde indicatie wordt opgesteld, doorlopen we eerst samen het volgende traject.

Intake

Voordat een opdracht wordt aanvaard vindt een intakegesprek plaats. Doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen, zodat u een beeld van ons krijgt en wij kunnen beoordelen of uw vraag door ons kan worden opgepakt. We bespreken op welke wijze WaardeInzicht u met haar dienstverlening behulpzaam kan zijn. Aan de hand van het intakegesprek wordt een offerte opgesteld waarin de te verlenen opdracht is vermeld, evenals beperkingen in de reikwijdte ervan, het waarderingstraject en de fasen die worden doorlopen, de werkzaamheden die hiervoor moeten worden uitgevoerd, de benodigde stukken, geschatte doorlooptijd en het honorarium.

Rapportage

De door WaardeInzicht op te leveren rapportage is mede afhankelijk van de aard van de waardering en de diepgang waarmee deze moet worden uitgevoerd. Indien het de bedoeling is dat de waardering derdenwerking krijgt of heeft, zal een uitgebreid waarderingsrapport worden opgesteld, gebaseerd op een uitgebreide beoordeling en analyse van de onderneming, haar bedrijfstak / branche en overige factoren die relevant zijn. Deze beoordeling en analyse worden uitgebreid toegelicht en onderbouwd.

Indien de beschikbaarheid van gegevens beperkt is, kan dit ertoe leiden dat geen uitgebreid waarderingsrapport kan worden opgesteld. Er wordt dan een beknopt waarderingsrapport opgesteld, waarbij de beoordeling en analyse van de onderneming, haar bedrijfstak / branche en overige factoren die relevant zijn, beknopt zijn toegelicht en onderbouwd. Indien de waardering slechts voor interne doeleinden wordt gehanteerd, zal een beknopt waarderingsrapport veelal kunnen volstaan.

Het is ook mogelijk dat u alleen een waarde indicatie wilt. In dat geval vindt er nauwelijks onderzoek en analyse van relevante informatie plaats. De werkzaamheden bestaan dan hoofdzakelijk uit het toepassen van de waarderingsmethoden en -modellen op de door u aangereikte gegevens.

Mocht in de loop van de opdracht blijken dat omstandigheden anders zijn dan bij aanvang van de opdracht gedacht (bijvoorbeeld beperktere beschikbaarheid van gegevens of uitgebreidere verspreidingskring), dan kan dit gevolgen hebben voor de aard van de rapportage (uitgebreid, beknopt of indicatief) en werkzaamheden die zijn overeengekomen. Alsdan zal WaardeInzicht met u in overleg treden en samen met u bekijken welke rapportage dan het meest geschikt is voor het doel waarvoor u het nodig heeft.

Honorarium

Ons honorarium mag niet afhankelijk zijn van de uitkomst van onze waarderingswerkzaamheden. Het in een offerte genoemde honorarium is gebaseerd op een schatting van de te besteden tijd x tijdstarief. De werkelijk bestede tijd zal in rekening worden gebracht.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.