"De waarde van een geschenk wordt niet bepaald door de prijs." (Gotthold Ephraim Lessing, 1729 - 1781)

Voor kopers kan het lastig zijn de koop van een onderneming gefinancierd te krijgen. Met behulp van de bedrijfsopvolgingsregeling kan de eigenaar de koper tegemoet komen. Indien ouders en kinderen de bedrijfsopvolging goed structureren kan ook bij overlijden van de erflater belasting worden bespaard. Met een onafhankelijk waarderingsrapport kan financiers inzicht in de waarde worden gegeven en de Belastingdienst een onderbouwing voor de in aanmerking te nemen schenkingsvrijstelling.

Bedrijfsopvolging

Bij het schenken van aandelen kan een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling ter besparing van schenk- en/of erfbelasting. Daarnaast kan worden bespaard op inkomstenbelasting (in box 2) met behulp van de doorschuifregeling. Voor beide regelingen gelden voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om er gebruik van te kunnen maken. Voor een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling worden voorwaarden gesteld aan de erflater/schenker, de verkrijger en de onderneming:

  • Aan de erflater/schenker wordt de voorwaarde gesteld dat hij 1 jaar voor overlijden of 5 jaar voor schenking eigenaar van de onderneming is geweest. Als eigenaar van een onderneming kwalificeert ook diegene die een eigendomsbelang van 5% heeft in een B.V. die een onderneming drijft;
  • Voor de verkrijger geldt dat hij minimaal 36 maanden medeondernemer is geweest danwel werknemer van de onderneming. Hij moet vervolgens de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten of indien de onderneming in een B.V. wordt gedreven, minimaal 5 jaar de aandelen houden;
  • Voor de onderneming moet ten slotte sprake zijn van een materiële onderneming, dat wil zeggen dat er daadwerkelijk een onderneming wordt gedreven en geen sprake is van beleggingsactiviteiten. De onderneming mag niet binnen 5 jaar worden gestaakt.

Voor de doorschuifregeling is van belang dat de overdrager de aandelen rechtstreeks houdt in de over te dragen werkmaatschappij.

Juridische splitsing

Veelal is echter sprake van een juridische structuur met een holding of beheermaatschappij aan het hoofd en daaronder één of enkele werkmaatschappijen. In de holding of beheermaatschappij zijn vaak de beleggingen, pensioenvoorziening en eventueel onroerende zaken ondergebracht, in de werkmaatschappijen de ondernemingsactiviteiten. Een dergelijke structuur zorgt niet alleen voor risicobeperking bij een eventueel faillissement van een werkmaatschappij, maar kan er ook voor zorgen dat een overdracht aan de opvolger zo ‘licht’ mogelijk wordt gehouden. Om toepassing van de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang toch mogelijk te maken kan worden gekozen voor een juridische splitsing van de holding, waarbij het van de holding afgesplitste deel (de nieuw ontstane holding waarin de deelneming in de werkmaatschappij is opgenomen), object van overdracht wordt.

Overdracht onderneming tegen uitreiking van cumulatief preferente aandelen

WaardeInzicht - Ondernemingswaardering bij bedrijfsopvolgingen

Een veel gehanteerde constructie bij bedrijfsopvolging is die door middel van cumulatief preferente aandelen (cumprefs).

Indien de schenker de aandelen rechtstreeks houdt in de werkmaatschappij, wordt een nieuwe B.V. opgericht waarin de verkrijger de gewone aandelen neemt. De schenker laat zijn onderneming uit de werkmaatschappij uitzakken naar de nieuw opgerichte B.V. tegen uitgifte van cumprefs voor de waarde van het ingebrachte ondernemingsvermogen.

In geval de schenker de aandelen in de werkmaatschappij via een holding houdt, zal het door de holding gehouden aandelenkapitaal in de werkmaatschappij worden omgezet in cumprefs. De verkrijger zal het gewone aandelenkapitaal in de werkmaatschappij inbrengen.

Van belang is dat de schenker een reële vergoeding krijgt over de cumprefs. De Belastingdienst is gespitst op de waardevaststelling en de hoogte van het cumprefpercentage.

Wat kan WaardeInzicht voor u doen?

In samenspraak met uw fiscaal adviseur kunt u bekijken wat de beste wijze van overdracht is.  Wij kunnen voor u de waardering uitvoeren. In alle gevallen zal er wel sprake moeten zijn van een overdracht tegen zakelijke condities. Indien tegen uitreiking van cumprefs wordt overgedragen kunnen we behulpzaam zijn bij het bepalen van een reëel percentage als vergoeding voor de cumprefs.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.