Onze rollen

Afhankelijk van de aard van de opdracht kunnen wij u bijstaan als partijadviseur, partijdeskundige, onafhankelijk deskundige buiten rechte, gerechtelijk deskundige, bindend adviseur of arbiter, al naar gelang de vereiste hoedanigheid waarin moet worden opgetreden. 

Partijadviseur

Als partijadviseur kunnen wij u bijstaan met een advies over de waarde in een koop-/verkooptransactie, in het kader van waardemanagement of bij de beoordeling van individuele project- of investeringsvoorstellen. Veelal levert een waardering ten behoeve van een transactie inzicht in verbeterpunten op, naar aanleiding waarvan met waardemanagement gericht kan worden gewerkt aan betere inzet van activa en verhoging van het rendement.

Partijdeskundige

Het optreden als partijdeskundige geschiedt in die gevallen waarin de werkzaamheden derdenwerking tot gevolg hebben. Dit kan betrekking hebben op geschillen, maar dat hoeft uiteraard niet. In geschillen kunnen wij u bijstaan als partijdeskundige, bijvoorbeeld indien u het niet eens bent met de door wederpartij genoemde waarde / prijs van de aandelen, als u een economische schadeclaim wilt onderbouwen of juist bestrijden of een oordeel wilt over door anderen uitgevoerde waarderingen. Bij een bedrijfsoverdracht in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen we u behulpzaam zijn met een waardering die kan worden overgelegd aan de belastingdienst in verband met de berekening van de verschuldigde erf- of schenkbelasting.

Onafhankelijk deskundige buiten rechte

Een onafhankelijk deskundige kan worden ingeschakeld bij een geschil dat al voor de rechter dient (zie gerechtelijk deskundige) of dat nog niet onder de rechter is, of juist ter voorkoming van een geschil. In laatst genoemde gevallen zijn het dikwijls adviseurs van partijen of partijen zelf die gezamenlijk besluiten een onafhankelijk deskundige in te schakelen.

Meestal vloeit de aanstelling van een onafhankelijk deskundige voort uit de statuten van de vennootschap of uit een (aandeelhouders)overeenkomst. Het gevraagde onafhankelijke oordeel kan een oordeel over de waarde van een eigendomsbelang zijn of een oordeel over bijvoorbeeld de toepassing / toepasbaarheid van een prijsformule.

Gerechtelijk deskundige

Het optreden als gerechtelijk deskundige vindt zijn wettelijke grondslag in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artt. 194-200. Als de rechter voor de beslechting van een geschil deskundige bijstand nodig heeft, kan hij daarvoor een deskundige inschakelen, die een of meerdere door de rechter voorgelegde vragen dient te beantwoorden. Dit kunnen vragen van feitelijke aard zijn, maar ook vragen naar het oordeel van deskundigen. Veelal zal de rechter deze vragen in overleg met partijen (en soms met de te benoemen deskundige) opstellen. De deskundige moet zijn werkzaamheden onpartijdig en naar beste weten uitvoeren en partijen in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen (hoor en wederhoor). In zijn deskundigenbericht geeft hij daar blijk van en geeft de deskundige gemotiveerd en onderbouwd zijn antwoorden. Indien de rechter achter de conclusies van het deskundigenbericht kan staan, zal hij deze in het algemeen overnemen.

Bindend adviseur

Een bindend adviseur geeft een bindend advies (Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 900). Partijen hebben in een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat te zullen naleven. Indien een van de partijen het niet eens is met het bindend advies, kan hij de rechter om marginale toetsing vragen. De rechter zal het bindend advies vernietigen als deze of niet op de juiste wijze tot stand is gekomen (de procedure deugde bijvoorbeeld niet of is niet goed gevolgd), of als de beslissing niet deugdelijk is gemotiveerd. Wanneer één van de partijen het bindend advies niet nakomt kan de andere partij aan de rechter de vaststellingsovereenkomst voorleggen en verzoeken een vonnis te wijzen dat voorzien is van een verlof tot tenuitvoerlegging,, zodat het bindend advies alsnog kan worden uitgevoerd.

Arbiter

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Vierde Boek, artt. 1020-1077 is de wettelijke regeling inzake arbitrage opgenomen. Arbitrage is net als bindend advies en mediation een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Het optreden als arbiter kan als goede mannen naar billijkheid of naar de regelen des rechts. In eerste geval wordt gekeken naar wat ‘eerlijk’ is in een bepaalde situatie. In het tweede geval beslissen arbiters volgens de regels van het gekozen recht. In beide gevallen wordt rekening gehouden met de toepasselijke handelsgebruiken. De beslechting van het geschil vindt zijn neerslag in een arbitraal vonnis. Het arbitraal vonnis wordt gedeponeerd bij de rechtbank. Het vonnis kan ten uitvoer worden gelegd na verzoek van een van de partijen aan de voorzieningenrechter om verlof en verkrijging daarvan. Het verdient ten zeerste aanbeveling om van een arbitrale commissie minstens één jurist deel te laten uitmaken met het oog op de juridische aspecten van het arbitrale proces.

Bij onze klanten vindt u voorbeelden van opdrachten en rollen waarin WaardeInzicht u van dienst kan zijn.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.