WaardeInzicht levert onafhankelijk advies aan aandeelhouders, directies, vennootschappen en raden van commissarissen en treedt op als waarderingsdeskundige.

Onze klanten

Opdrachtgevers en verwijzers

Onze opdrachtgevers bestaan hoofdzakelijk uit aandeelhouders, directies van vennootschappen en / of raden van commissarissen. Ook de adviseurs van het bedrijfsleven treden op als opdrachtgever of verwijzen hun cliënten naar WaardeInzicht. Daarnaast treedt Mimoun Hermse op als door de rechterlijke macht ingeschakelde waarderingsdeskundige.

In gevallen dat het accountants niet vrij staat om voor hun cliënten op te treden kunnen zij verwijzen naar WaardeInzicht. Ook wordt WaardeInzicht ingeschakeld door advocaten bij geschillen over de waarde tussen zakelijke partners of ex-echtelieden, in schadegevallen of voor een beoordeling van een waarderingsrapport. In sommige gevallen gebeurt dit om procestechnische redenen in opdracht van advocaten, in andere gevallen rechtstreeks in opdracht van hun cliënten.

Voor een waardering ten behoeve van financieringsaanvragen in verband met een overname of ter financiering van de activiteiten doen bankiers een beroep op WaardeInzicht. Belastingadviseurs kan WaardeInzicht behulpzaam zijn bij het opstellen van een waardering bij onder meer bedrijfsopvolging, maar ook in andere gevallen waar het voor fiscale doeleinden noodzakelijk is een zakelijke vergoeding te bepalen, zoals bijvoorbeeld bij de overdracht van activa. In zaken die door middel van mediation tot een oplossing worden gebracht, is soms een waardering vereist. Omdat het mediators veelal ontbreekt aan waarderingskennis, kunnen zijn in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van WaardeInzicht.

Voorbeelden van opdrachten en rollen waarin wij u van dienst kunnen zijn

Waardering horeca, echtscheiding:
In het kader van een echtscheiding moet de waarde worden bepaald van een restaurant. Na benoeming door de rechter is een deskundigenrapport uitgebracht.

Waardering installatiebedrijf, bedrijfsopvolging:
Ten behoeve van de overdracht van de aandelen aan de zittende directeur is in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling een waarderingsrapport opgesteld dat kan worden overgelegd aan de Belastingdienst.

Waardering groothandel in verzorgingsartikelen, nalatenschap:
Tot de nalatenschap behoorde de aandelen van een groothandel in verzorgingsartikelen. Vanwege onenigheid over de waarde is namens een deel van de erven een waarderingsrapport uitgebracht.

Waardering ict, bindend advies:
Vanwege de behoefte aan een onafhankelijk oordeel wegens belangenherschikkingen tussen aandeelhouders is op verzoek van aandeelhouders een waarderingsrapport uitgebracht.

Faillissement producent van diergeneesmiddelen, schade:
Producent van diergeneesmiddelen betaalt aanbesteding van productiefaciliteiten niet en biedt geen verhaal. Door gerechtshof worden vragen gesteld ter vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid die in een deskundigenbericht zijn beantwoord.

Waardering verhuurbedrijf, financieringsaanvraag:
Aan een bank is in verband met een financieringsaanvraag door een verhuurbedrijf, een exploitatiebegroting en waardering verstrekt.

Waardering mediabedrijf, overname:
Opdrachtgever was een van de potentiële kandidaten voor de overname van een mediabedrijf. Ten behoeve van de prijsonderhandelingen is een waarderingsrapport voor koper opgesteld.

Beoordeling earn outregeling in overnamecontract, geschil:
Bij een activa / passiva transactie is een earn outregeling overeengekomen. Aan partijen die twisten over de interpretatie van de earn outregeling is een rapport uitgebracht.

Waardering logistieke dienstverlener retail, overname:
Voor een MBI-kandidaat is een waardeindicatie opgesteld ter voorbereiding op een indicatieve bieding.

Waardering onrechtmatige ontruiming, schade:
Wegens onrechtmatige ontruiming lijdt exploitant van een garage schade. Voor de rechtbank is een deskundigenbericht uitgebracht met een economische schadeberekening.

Bij onze rollen vindt u een volledig overzicht van de rollen die wij op ons kunnen nemen.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.