"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan."
(Thomas Alva Edison, 1847-1931)

Er zijn talrijke situaties denkbaar waarin waardemanagement u inzicht kan geven in de verbeterpunten van uw onderneming. Dit is niet alleen van belang met het oog op een toekomstige overdracht (optimaliseren van de verkoopprijs), maar ook omdat u nu meer rendement uit de ondernemingsactiviteiten wilt halen. Daarnaast kan een waardering u helpen een weloverwogen besluit te nemen bij investeringsselectie.

Waardemanagement en investeringsselectie

​Prognoses

De werkzaamheden die voor een waardering worden uitgevoerd, kunt u ook ten bate van de eigen bedrijfsvoering benutten. Prognoses zijn hiervoor onontbeerlijk. Deze geven u niet alleen een middel om gerealiseerde resultaten te vergelijken met verwachtingen die u had, maar ook om uw verwachtingen voor komende jaren beter te onderbouwen. Hiervoor is inzicht nodig in de ‘value drivers’ (waardestuwers) van uw bedrijf. Dit zijn de variabelen die het meest van invloed zijn op het rendement van uw onderneming. Het rendement wordt uitgedrukt in een opbrengst (geldstroom) als percentage van het geïnvesteerde bedrag (ondernemingsvermogen). Het is derhalve niet alleen noodzakelijk resultaatprognoses te maken, maar evenzeer is belangrijk inzicht te verkrijgen in het geïnvesteerd vermogen dat benodigd is om begrote omzet en resultaat te kunnen realiseren. Investeringen moeten worden gefinancierd. Een deel van de benodigde financiering zal uit de eigen bedrijfsactiviteiten kunnen worden opgebracht (financiering door middel van winstinhouding), maar wellicht moet een deel extern (bancair) worden gefinancierd. Voor de kredietcrisis groeiden bedrijven letterlijk kapot doordat de financiering niet adequaat was geregeld. Een goede prognose geeft derhalve inzicht in resultaten, balansen en geldstromen.

Waardestuwers

Wat zijn nu die waardestuwers? Dit is afhankelijk van de aard van de onderneming en het gehanteerde businessmodel. Over het algemeen bestaan deze waardestuwers uit (factoren die ten grondslag liggen aan): omzet, brutomarge, overige bedrijfskosten (personeel), investeringen in bedrijfsmiddelen en nettowerkkapitaal, verhouding tussen eigen en rentedragend vreemd vermogen, financieringskosten en vennootschapsbelasting.

Waardemanagement

Nadat de waardestuwers in kaart zijn gebracht, bent u beter in staat om te focussen op de juiste dingen doen, naast de dingen goed doen: u kunt zich gaan bezighouden met waardecreatie. Een efficiënte inzet van bedrijfsmiddelen en werkkapitaal en efficiënt verlopende bedrijfsprocessen zijn niet voldoende. Noodzakelijk is dat deze effectief zijn.
Indien u van plan bent op termijn uw bedrijf te verkopen, is het goed om daarop alvast voor te sorteren. Dit is niet alleen vanuit fiscaal perspectief van belang (in verband met mogelijke sanctietermijnen), maar ook omdat rendementsverbeteringen enige tijd in beslag nemen voordat deze kunnen worden gerealiseerd. De bestaande situatie moet worden geanalyseerd. Een SWOT-analyse brengt de punten aan het licht waarop actie moet worden ondernomen. Vervolgens wordt geanalyseerd bekeken waar verbeteringen in de bedrijfsvoering en -processen mogelijk zijn om het rendement te verhogen.
Waardemanagement kan u antwoord geven op vragen als:

  • Wat is de waarde van een bepaalde klant of activiteit voor mijn bedrijf?
  • U heeft het voornemen zich op andere markten of activiteiten te richten en daar een strategie voor opgesteld. Voegt deze strategie ook waarde toe?
  • Voor welke valuedrivers is mijn onderneming het gevoeligst en welke laten zich het beste sturen?
  • Hoe haal ik meer rendement uit mijn activa?
  • Op welke wijze kunnen de vermogenskosten worden verlaagd?
WaardeInzicht - Waardemanagement en investeringsselectie

Investeringsselectie

Ook in situaties die een investeringsbeslissing met zich meebrengen kan een waardering inzicht geven. De vraag is veelal "Wat kost deze investering?", terwijl de focus zou moeten liggen op het antwoord op de vraag "Wat levert deze investering mij op?".
Alternatieven die verschillen in (door)looptijd, investeringsbedrag, risicograad (vermogenskosten), opbrengst en flexibiliteit moeten met elkaar worden vergeleken. Flexibiliteit wordt belangrijker naarmate de investeringsbedragen groter zijn en er meerdere beslispunten in het investeringstraject zijn te onderkennen; investeringsuitgaven zullen alleen dan worden gedaan als deze in de fase waarin het project verkeerd, nog verantwoord zijn. Investeringsselectie kan u antwoord geven op vragen als:

  • U moet een nieuwe locatie betrekken: gaat u het bedrijfspand kopen of huren?
  • Uw huidige productielijn / -machine is aan vervanging toe. U heeft diverse alternatieve investeringsmogelijkheden in vervangende productielijnen / -machines, naast de uitbesteding van productie. Gaat u zelf produceren of uitbesteden?

Wat kan WaardeInzicht voor u betekenen?

Als ondernemer doet u het liefst waar u goed in bent en benut u de mogelijkheden die u in de markt ziet. Staat u voor een belangrijk investeringsbesluit? WaardeInzicht kan u bijstaan bij de beoordeling van businessplannen en investeringsplannen.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.